ASHISH KEDIA (PHOTO/VIDEO SAURABH SHRIVASTAVA) TENNEWS DELHI