Delhi Noida People lights lamp at 9pm amid Go Korona..Bharat Mata Ki Jay.. Jai Mata ki slogans

Delhi Noida People lights lamp at 9pm amid Go Korona..Bharat Mata Ki Jay.. Jai Mata ki slogans