Photo Highlights – Kcalpana Kala Kendra Presented “Hey Prabho” Sarva Dharma Samvhav Dance Theme

Photo Highlights – Kcalpana Kala Kendra Presented “Hey Prabho” Sarva Dharma Samvhav Dance Theme